Ovo je prilika za sve koji žele da postanu turistički vodič ili pratioc

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je oglas za polaganje stručnog ispita za 500 turističkih vodiča i turističkih pratioca. U oglasu se navodi da je predviđeno 300 vodiča i to 100 sa znanjem engleskog, a 200 sa znanjem francuskog, nemačkog, ruskog, španskog, italijanskog, grčkog, poljskog, bugarskog, rumunskog, mađarskog, kineskog, japanskog, turskog, arapskog, persijskog, hebrejskog ili norveškog jezika.

Želite da postanete turistički vodič ili pratioc? Ovo je prilika za vas!
Printscreen

U kategoriji turističkih pratioca, predviđeno je 100 kandidata sa znanjem engleskog jezika i 100 onih koji znaju francuski, nemački, ruski, španski, italijanski. Grčki, poljski, bugarski, rumunski, mađarski, kineski, japanski, turski, arapski, persijski, hebrejski ili norveški jezik.

Stručni ispit za turističkog vodiča i turističkog pratioca mogu da polažu osobe koje imaju državljanstvo Republike Srbije, znaju srpski jezik, imaju najmanje srednje četvorogodišnje obrazovanje i koji znaju jedan od navedenih stranih jezika.

U oglasu se navodi da kandidati podnose pisanu prijavu u kojoj treba da navedu svoje ime i prezime, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, svoju adresu, broj, datum, mesto i država izdavanja lične karte i da označe stručni ispit koji polažu. Takođe, kandidati u prijavi navode nivo obrazovanja, odnosno stepen i vrstu stručne spreme, strani jezik koji polaže, mesto polaganja psihološke procene prema raspoloživim filijalama nadležne službe za poslove zapošljavanja, kao i kontak telefon i svoju elektronsku adresu.

Takođe, u prijavi za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidat označava da li poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog pratioca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni da prilože i original uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od šest meseci ili overenu fotokopiju navedenog uverenja, overenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem i overenu fotokopiju prevoda diplome od strane sudskog tumača o najmanje srednjem obrazovanju stečenom u inostranstvu. Kandidati prilažu i overenu fotokopiju rešenja organa, odnosno institucije nadležne za priznavanje isprave o stečenom obrazovanju u inostranstvu. Umesto overene fotokopije diplome o stečenom srednjem obrazovanju kandidati mogu priložiti overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom, odnosno višem obrazovanju.

Pored ovih dokumenata, kandidati su u obavezi da prilože i fotokopiju lične karte, odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte ili fotokopiju pasoša, dokaz o uplati republičke administrativne takes, kao i popunjenu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to ministarstvo učiniti umesto njega.

Prijava se dostavlja u dva primerka, u slučaju da se predaje na pisarnici Ministarstva, kako bi na jednom primerku bila evidentirana potvrda o prijemu zahteva.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO